دانشگاه آزاد اسلامی-واحدعلوم وتحقیقات گیلان شنبه 30 فروردين 1393
 مبلغ واریزی به حساب دانشگاه    

توجه،توجه

درصورت عدم موفقیت در پرداخت،لطفا درمنوی پرداخت شهریه، بخش پیگیری پرداخت بانک مربوطه،دکمه کنترل با بانک را کلیک نمایید